Παρακαλούμε όπως την 19η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ προσέλθετε για την 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ στην Τ.Κ

Ματαράγκας , ιδιοκτησίας της Παπαδοπούλου Ελένης του Βαϊου .

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου .
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό θέσεων στάσιμων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σοφάδων .
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ στην Τ.Κ Δασοχωρίου , ιδιοκτησίας Τσιμπίδας Νικόλαος του Αθανασίου .