Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 14η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.

 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού έτους 2010 της εταιρείας «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού έτους 2010 της εταιρείας «ΜΑΕΔΡ Α.Ε. Ρεντίνας».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

 

4. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κατσικάρας Λεωνίδας

 

5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας του 4ου και 5ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την οργάνωση θερινών σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών ROMA».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ