Παρακαλούμε όπως την 16η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 13η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.944,55 € για την προμήθεια ασφαλτομίγματος κυκλοφορίας.
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.148,00 € για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Μικροφωνικής – Μεγαφωνικής εγκατάστασης).
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.681,40 € για την προμήθεια ειδών φροντίδας , συντήρησης πρασίνου.
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.900,00 € για την προμήθεια ειδών φροντίδας , συντήρησης πρασίνου.
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την προμήθεια λογισμικού .
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων .
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.428,00 € για την «Μίσθωση Μηχανήματος – GRADER”.
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,11 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ. – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ .
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση στην Κατσιαμπούρα Πηνελόπη του Τρύφωνος .
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 419,43 € για αμοιβή νομικού .
12.    Ανάθεση σύνταξης μελέτης «Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Πάλιτσκας» και ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € .
13.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 194/2013 απόφασης της Ο.Ε. και αποδοχή δωρεάς έκτασης 878,66 τ.μ. στην Τ.Κ. Μασχολουρίου του Δήμου Σοφάδων όπως αυτό παρουσιάζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου μηχανικού Κατσάρα Δημητρίου που συντάχθηκε τον Αύγουστο 2009 που δωρίζεται από τις Ζουρνατζή Μαρία του Ναπολέοντα και Ζουρνατζή Χριστίνα του Ναπολέοντα σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
14.    Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων».
15.    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» και ψήφιση πίστωσης .
16.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και καθορισμός των όρων διαγωνισμού.
17.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού 40.000,00 € .
18.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 € .
19.    Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη διάνοιξης δασικού δρόμου γ’ κατηγορίας στη συστάδα 29 του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου».
20.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00 € για την πληρωμή της Σύμβασης «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου αξιοποίησης και προβολής τουριστικών πόρων του Δήμου Σοφάδων» με την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.
21.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την επιχορήγηση του ΝΠ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ). 
22.    Ανάκληση της αριθμ. 119/2013 απόφασης της Ο.Ε και ψήφιση πίστωσης ποσού
24.600,00 € για τις εργασίες «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων».
22. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων 8α –δρυός αποψιλωτικής και 10γ-δρυός υπό αναγωγή του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Ρεντίνας . 

                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ