Παρακαλούμε όπως την 22η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 13η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί ψηφίσεως πίστωσης (62.000,00) € για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Σοφάδων έτους 2011

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι έχει εξαντληθεί η ψηφισμένη πίστωση και η εγκριτική της 231/2011 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σοφάδων που αφορά αναμόρφωση προυπολογισμού για την προμήθεια καυσίμων παραλήφθηκε από τον Δήμο μας στις 21-7-2011.