Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. Λεωνίδας Κατσικάρας 

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.  Ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών με την ΑΤΕ BANK, μέσω του συστήματος Μαζικών Χρεοπιστώσεων, αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του προσωπικού .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π. Πολιτιστικός Οργανισμός πρώην Δήμου Ταμασίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) πρώην Δήμου Ταμασίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός πρώην Δήμου Ταμασίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων σε δημότη της Δημοτικής Ενότητας Άρνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων σε αλλοδαπούς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής για καταστροφή κατασχεθέντων αντικειμένων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

11. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (ΔΟΠΑΠΣ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

12. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και εγκρίσεως οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Προστασία-Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην αρ. πρωτ. 2945/25-05-2010 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση της Πράξης Προστασία-Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Δήμαρχος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης του Δήμου Σοφάδων στην 1.12 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Δήμαρχος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετεύσεις-πεζοδρόμια Τ.Δ. Αχλαδιάς και στον οικισμό Ν. Ικονίου» (Α.Μ. 175/08 ΤΥΔΚ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα οδοποιίας έδρας Δήμου».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Αποδοχή ποσού 20.000,00 € από το ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου Σοφάδων (Μελά), αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2011, έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2011 τεχνικής μελέτης και τροποποίηση προγράμματος εκτελεσθέντων έργων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 4/2011 τεχνικής μελέτης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

20. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής μέτρων βοσκής σύμφωνα με τον πίνακα υλοτομίας της συστάδας 5Α του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Αηδονοχωρίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

22. Αιτήσεις δημοτών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ