Παρακαλούμε όπως την 25η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 12η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης .

 

  1. Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙΙ – ΥΔΡΕΥΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 140.000,00 € .

 

 

Η ως άνω Συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι την 26η Ιουνίου ημέρα Τρίτη θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΙΙΙ- ΥΔΡΕΥΣΗ» και η εκδίκαση της ένστασης για το ανωτέρω έργο θα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού .