Παρακαλούμε όπως την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί ψηφίσεως πίστωσης (5.000,00) € για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων ευθύνης του Καλλικράτειου Δήμου Σοφάδων
  2. Περί ανακλήσεως της αριθ. 100/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Περί ψηφίσεως πίστωσης (15.000,00) € για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων
  4. Περί ψηφίσεως πίστωσης (800,00) € για την προμήθεια βιβλιοθηκών
  5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Νηπιαγωγείου Μελά»προυπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € με ΦΠΑ
  6. Περί ψηφίσεως πίστωσης (169.908,00) € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή παροχών»
  7. Περί ψηφίσεως πίστωσης (140.000,00) € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου.
  8. Περί ψηφίσεως πίστωσης 12.400,00 € για την πληρωμή οφειλής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής»
  9. Περί ψηφίσεως πίστωσης 1.500,00 € για την πληρωμή οφειλής στο Τέχνης Χώρος Θέατρο ΟΨΕΙΣ για θεατρική παράσταση στη Ματαράγκα

10. Περί ψηφίσεως πίστωσης (8.000,00) € για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού υλικού

11.  Περί ψηφίσεως πίστωσης (2.214,00) € για την προμήθεια κλιματιστικών

12. Περί ψηφίσεως πίστωσης 5.000,00 € ως οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το έτος 2011

13. Περί ψηφίσεως πίστωσης 10.000,00 € ως δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια για το έτος 2011

14. Περί ψηφίσεως πίστωσης (13.530,00) € για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μενελαίδας

15. Περί ψηφίσεως πίστωσης (2.460,00) € για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ρεντίνας

16. Περί ψηφίσεως πίστωσης (8.610,00) € για την συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ταμασίου

17. Περί ψηφίσεως πίστωσης (2.460,00) € για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Άρνης

18. Περί ψηφίσεως πίστωσης (8.610,00) € για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μενελαίδας

19. Περί ψηφίσεως πίστωσης (13.530,00) € για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ρεντίνας & Δ.Ε. Ταμασίου

20.Περί ψηφίσεως πίστωσης (10.000,00) € για την τεχνική υποστήριξη ασυρμάτου δικτύου Δήμου Σοφάδων.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντίκρουση αγωγών στρεφομένων κατά του Δήμου Σοφάδων

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντίκρουση αγωγών στρεφομένων κατά του Δήμου Σοφάδων

23. Περί ψήφισης πίστωσης ( 150.000,00 ) € για έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων .

24.Περί ψήφισης πίστωσης (6.974,10) € για την πληρωμή οφειλής για την συντήρηση δικτύου άρδευσης Ματαράγκας .

25.Περί ψήφισης πίστωσης (30.000,00 ) € για την πληρωμή της μελέτης αξιοποίησης χώρου στη θέση ΖΑΧΑΡΑΚΙ .