Παρακαλούμε όπως την 24η Μαϊου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 11η   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
      
1.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € για οφειλή στο Τ.Ο.Ε.Β – Γ.Ο.Ε.Β.
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα (παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου προς την Δ.Ο.Υ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ).

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση για λόγους προθεσμιών .