Παρακαλούμε όπως την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Ψήφιση πίστωσης ποσού 950,00 € για την Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων.

2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.889,20 € για την Προμήθεια τραπεζιών και καθισμάτων.

3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.149,78 € για την Προμήθεια ξυλείας .

4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.396,00 € για την Προμήθεια Θραυστού υλικού .

5.Ψήφιση πίστωσης ποσού 645,75 € για την Μεταφορά Αγαθών .

6.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την προμήθεια βιβλίων .

7.Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.901,00 € για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού .

8.Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € για την ετήσια συνδρομή ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 .

9.Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.559,65 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δημοτικών δρόμων Τ.Κ Ρεντίνας» .

10. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Αμμοχαλικόστρωση Αγροτικών Δρόμων Τ.Κ Ματαράγκας και Ερμητσίου» .

11.Ψήφιση πίστωσης 36.900,00 € για την πληρωμή της προγραμματικής σύμβασης με Ι.Γ.Μ.Ε για έρευνα ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ Αηδονοχωρίου .

12. Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Α΄ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 310.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

13. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 1.550.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

14. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ ΚΕΔΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € με Φ.Π.Α και ψήφιση πίστωσης .

16. Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 € με Φ.Π.Α .

17. Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας από τις συστάδες 7γ, 8γ και 9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας .

18. Αποδοχή δωρεάς γραφικής ύλης προς το Δ. Σοφάδων του κ. Σμυρνάκη Θέμη .