Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την έκτακτη 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Περί ψηφίσεως πίστωσης (600.000,00) € στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2011.