Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 23η  Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης    

 

 1.  Έγκριση πρακτικών της 21ης Συνεδρίασης (2012) του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
  2.    Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
  3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 01/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ» πρ/σμού δαπάνης 43.500,00 €, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου  εκτέλεσής του.    
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων αποδοχής δωρεάς οικοπέδου, έκτασης  1.757,32 τ.μ στην Τ.Κ. Μασχολουρίου και κάλυψης δαπανών σύναψης συμβολαίων.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υλοποίησης της πράξης Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου: Εξοικονόμηση ενέργειας Σοφάδων του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Δημοτικών οδών Δ.Ε. Ταμασίου» (Α.Μ. 8/2012)
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Δ. ΚΤΙΜΕΝΗΣ»  Α.Μ. 233/2009
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ» (Πρώην Δήμου Ρεντίνας)  Α.Μ. 88/2010.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» (Πρώην Δήμου Ρεντίνας)  Α.Μ. 149/2010
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικίσκου για κερματοδέκτη γεφυροπλάστιγγας» Καρποχωρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 ευρώ, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 06/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου: «Εσωτερική οδοποιία» Δ.Ε. Ρεντίνας, προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Δασοχωρίου» (Α.Μ. 34/2012)
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 12/2013 απόφασης του Δ/Σ.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α.Μ. 07/2012)
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 347/2012 απόφασης περί υπογραφής σύμβασης απευθείας ανάθεσης του έργου «Tεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης και προβολής τουριστικών πόρων του Δήμου Σοφάδων – Έγκριση σύναψης νέας Σύμβασης απευθείας ανάθεσης»
  Εισηγητής: Δήμαρχος
  16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια οικίσκου για κερματοδέκτη γεφυροπλάστιγγας» Καρποχωρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 ευρώ.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  17.    Ψήφιση πίστωσης 334,22 € για την εκδήλωση προς τιμήν του λοχαγού Ισχόμαχου
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  18.    Ψήφιση πίστωσης 756,60 € για την εκδήλωση «ΣΕΡΓΙΑΝΙ» στην Τ.Κ Αγίας Παρασκευής.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  19.    Ψήφιση πίστωσης 528,90  € για την πανήγυρη της Ζωοδόχου Πηγής στην Τ.Κ Ερμητσίου.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  20.     Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σοφάδων σε τοπικό Μ.Μ.Ε.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  21.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί φιλοξενίας τηλεοπτικού συνεργείου .
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  22.    Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 100,00 € στην Μπουμπάρα Λένα  για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς .
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
  23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .  
  Εισηγητής : Δήμαρχος
  24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στην φερόμενη ιδιοκτησία της Μαφούνη Μαρίας.
   Εισηγητής : Δήμαρχος
  25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.
   Εισηγητής : Δήμαρχος
  26.    Εκλογή υδρονομέων άρδευσης οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων για το έτος 2013.
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
  27.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χώρου από το Δήμο Σοφάδων για την στέγαση του μη αυτοτελούς γραφείου ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Ματαράγκας .
      Εισηγητής : Δήμαρχος
  28.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής προγράμματος κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου .
       Εισηγητής : Δήμαρχος
  29.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) που αφορά έγκριση ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (2η χρήση, 1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2012 ) της ως άνω επιχείρησης .
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Καϊας Φώτης
  30.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  εγκρίσεως του υπ’ αριθμ. 1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα  
  31.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  διακοπής συμμετοχής του Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2013.
       Εισηγητής : Δήμαρχος  
  32.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  αλλαγής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου.
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα .   
  33.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής παντός ζώου επί 10 έτη μετά την υλοτομία του υπολοίπου της συστάδας 5β του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, διαχειριστικού έτους 2013.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
  34.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής (των γιδιών επί 10 έτη , μεγάλων ζώων επί 7 έτη και προβάτων επί 5 έτη ) μετά την υλοτομία του υπολοίπου της συστάδας 5α και μέρους της συστάδας 1γ , του Δημοτικού δάσους Θραψιμίου για το έτος 2013.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
  35.    Ψήφισμα για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
  Εισηγητής: Δήμαρχος
  36.    Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για να παραστεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013 του «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».
   Εισηγητής: Δήμαρχος
  37.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
  38.    Αιτήσεις δημοτών .
       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ