Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 7η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 11η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

2.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση δρόμων Τ.Κ Λουτροπηγής , Αηδονοχωρίου, Βαθυλάκκου .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Κέδρου , Λουτρού ,Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ Ρεντίνας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Εργατικών κατοικιών . (ΑΜ 18/2009)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών Δ.Ε Μενελαϊδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.Έγκριση της υπ’ αριθμόν 31/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αγροτική Οδοποιϊα Τ.Κ Ματαράγκας» πρ/σμού δαπάνης 60.000,00 € .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8.Έγκριση της υπ’αριθμόν 34/2012 τεχνικής μελέτης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ Δασοχωρίου» πρ/σμού δαπάνης 55.000,00 € .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ανακατασκευή κεντρικής οδού Τ.Κ Μασχολουρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

       10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Δημοτικών οδών Τ.Κ Ρεντίνας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

       11. Προγραμματισμός Εκδηλώσεων .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

       12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή δεδουλευμένων οφειλών προς τα ΑΜΕΑ που εργάστηκαν στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Σοφάδων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.

Εισηγητής: Δήμαρχος

       13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

       14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδρομή του Δήμου σε Διαδικτυακή υπηρεσία (online λογισμικό για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων ).      

Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ/λίου Κατσικάρας Λεωνίδας

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ