Παρακαλούμε όπως την 21η Μαϊου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 10η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 .
2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2013).
3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών.
4.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή – συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.
5.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Ρεντίνας» .
6.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Μενελαϊδας» .
7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Ταμασίου» .
8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Σοφάδων» .
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για τις εργασίες «Συντήρησης πρασίνου – καθαρισμός Κ.Χ. Δ.Ε. Άρνης» .
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για τις εργασίες «Καθαρισμός καναλιών Δ.Ε. Άρνης».
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.609,00 € για τις εργασίες «Εργασίες συντήρησης – επισκευής μηχανισμού νερόμυλου» .
12.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 557,81 € για την προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού .
13.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,00 € για καταβολή αποζημίωσης στην δημότισσα κ. Μαντζιάρα Αικατερίνη .
14.    Ψήφιση πίστωσης 896,00 € για επιστροφή ποσού στον Αυγέρη Θωμά του Ιωάννη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
15.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,11 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ. – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ .
16.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 31.000,00 € για οφειλή σε Τ.Ο.Ε.Β – Γ.Ο.Ε.Β .
17.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 202,22 € για έκτακτα και ανόργανα έξοδα (προσαυξήσεις – εκπρόθεσμης καταβολής ΙΚΑ).
18.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 604,00 € για απόδοση σε σχολικούς τροχονόμους.
19.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.500,00 € για οφειλές στη ΔΕΗ.
20.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.089,78 € για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
21.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.206,00 € για αμοιβές και έξοδα προσωπικού (οφειλή).
22.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.258,02 € για την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ».
23.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ Βαθυλάκκου» .
24.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Λουτρού».
25.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.416,21 € για την πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικών οδών ΤΚ Λουτροπηγής και Αηδονοχωρίου».
26.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.964,77 € για την πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου Μελά»
27.    Ανάκληση της υπ’ αριθ. 343/2012 απόφασης της Ο.Ε , ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» και ψήφιση πίστωσης.
28.    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84/2013 απόφασης της Ο.Ε σχετικά με την ανάθεση σύνταξης μελέτης (Περιβαλλοντική μελέτη ύδρευσης λουτρών Σμοκόβου ) ως προς την παράγραφο 2 και ψήφιση νέας πίστωσης.
29.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € .
30.    Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων».
31.    Έγκριση επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» του διαγωνισμού και επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης .
32.    Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 9β Ελάτης του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Βαθυλάκκου .
33.    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση καυσόξυλων δρυός από τις συστάδες 8α και 10γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2013 .
34.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οικονομικής διαφοράς  Δήμου και Περιφέρειας Θεσσαλίας .
35.    Έγκριση απόφασης Δημάρχου για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου προς αντίκρουση έφεσης του Κων/νου Θεογιάννη.
36.    Ποινική υποστήριξη υπαλλήλου από τον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων.