Παρακαλούμε όπως την 7η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί ψηφίσεως πίστωσης (6.316,00) € για την πληρωμή του έργου : «Αποπεράτωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού τμήματος οδού Τ.Δ. Μασχολουρίου.
 2. Περί ψηφίσεως πίστωσης (6.000,00) € για την προμήθεια μεταλλικών ρολών
 3. Περί ψηφίσεως πίστωσης (12.500,00) € για την πληρωμή του έργου : «Αποκατάσταση γέφυρας Τ.Κ. Ανωγείου».
 4. Περί ψηφίσεως πίστωσης (102.937,00) € για την κατασκευή του έργου ”Διευθέτηση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου’’ .
 5. Περί ψηφίσεως πίστωσης (12.400,00) € για την πληρωμή οφειλής του έργου : «Πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων».
 6. Περί ψηφίσεως πίστωσης (49.649,00) € για την πληρωμή του έργου Αποπεράτωση οδού προς Κυψέλη (ηλεκτροφωτισμός – πλακόστρωση).
 7. Περί ψηφίσεως πίστωσης (15.000,00) € για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων
 8. Περί εγκρίσεως τεύχους τεχνικών δεδομένων για την μελέτη έργα υδρεύσεως Κέδρου ανάθεσης μελέτης και ψήφισης πίστωσης (8.610,00) €
 9. Περί ψηφίσεως πίστωσης (18.337,05) € για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης σχολικών μονάδων.
 10. Περί ψηφίσεως πίστωσης (2.000,00) € για την αξία καταβολής κινητής τηλεφωνίας
 11. Περί ψηφίσεως πίστωσης (500,00) € για την πληρωμή internet.
 12. Περί ψηφίσεως πίστωσης (10.000,00) € για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
 13. Περί ψηφίσεως πίστωσης ποσού (2.366,15) € για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια υγρών καυσίμων στον πρώην Δήμο Σοφάδων έτους 2010
 14. Περί ψηφίσεως πίστωσης (1.500,00) € για την πληρωμή ΚΤΕΟ για τα αυτ/τα του Δήμου
 15. Περί ψηφίσεως πίστωσης (1.000,00) € για την πληρωμή ΚΤΕΟ για τα μηχ/τα του Δήμου
 16. Περί ψηφίσεως πίστωσης (15.000,00) € για την πληρωμή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα μηχ/τα του Δήμου
 17. Περί ψηφίσεως πίστωσης (10.000,00) € για την πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα αυτ/τα του Δήμου
 18. Περί ψηφίσεως πίστωσης (10.000,00) € για την πληρωμή των μισθωμάτων κτιρίων
 19. Περί ψηφίσεως πίστωσης (15.000,00) € για την συντήρηση των αυτ/των του Δήμου
 20. Περί ψηφίσεως πίστωσης (30.000,00) € για την συντήρηση των μηχ/των του Δήμου
 21. Περί ψηφίσεως πίστωσης (3.000,00) € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των αυτ/των του Δήμου
 22. Περί ψηφίσεως πίστωσης (3.000,00) € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των μηχ/των του Δήμου