Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 18η  Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οικονομικής διαφοράς μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύστασης ομάδας εργασίας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού σκοπού.
Εισηγητής: Δήμαρχος
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή δεδουλευμένων οφειλών προς τα ΑΜΕΑ που εργάστηκαν στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Σοφάδων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10  του Ν. 4071/2012.
Εισηγητής: Δήμαρχος
4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 32/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (Πρώην Δήμου Ρεντίνας) Α.Μ. 81/2010
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ»  Α.Μ. 110/2010
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’ αρ. 3541/14-2-2013 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», έγκριση και παραλαβή της οριστικής μελέτης όπως προέκυψε και μετά την αναπροσαρμογή των ενιαίων τιμών, αποδοχή ποσού 300.000,00 ευρώ, αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2013, αποδοχή των ειδικών όρων της Σύμβασης και την εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγωγός ακαθάρτων οικισμού αθιγγάνων» (Α.Μ. 5/2012)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 348/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υλοποίησης της πράξης Τεχνική Υποστήριξη υλοποίησης του έργου: Εξοικονόμηση ενέργειας Σοφάδων του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με την πράξη «Καινοτόμες δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων»
Εισηγητής: Δήμαρχος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με την πράξη «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED)»
Εισηγητής: Δήμαρχος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 03/2013 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Σοφάδων» πρ/σμού δαπάνης 30.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των κάτωθι προμηθειών του Δήμου:
•     «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 27.903,47€. ΚΑ 20-6662.01
•    «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 ευρώ. ΚΑ 30-6265.01
•    «Προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 ευρώ.Κ.Α. 30-7333.03
•    «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ. Κ.Α 35-6693.00
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των κάτωθι προμηθειών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών:
Α) «Αναγόμωση πυροσβεστήρων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 ευρώ. ΚΑ 30-6265.01
Β) «Προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 ευρώ.Κ.Α 30-7333.03
Γ) «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 ευρώ. Κ.Α 35-6693.00.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ακύρωσης συμβολαίου και διαγραφή ποσού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
19.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανακλήσεως της υπ’ αριθμ. 456/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής του Δήμου για τον επιτόπιο έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 2β του άρθρου 1 της αριθμ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
20.    Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος
21.    Αιτήσεις δημοτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ