Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 19η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως του Τ.Σ. Ρεντίνας περί ορισμού της Τ.Κ. Ρεντίνας ως ιστορική έδρα του Δήμου Σοφάδων.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ» και «Μ.Α.Ε.Δ.Ρ. (Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας)».

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

4. Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου Σοφάδων σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ