Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 5η Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00΄μ.μ., καλείστε να παρευρεθείτε στη 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

  1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών αυτών για τη διενέργεια προμηθειών μέσω ΕΚΠ-ΟΤΑ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις-Φωτισμός Τ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 194/2012) του Δήμου Σοφάδων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 12/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού αθιγγάνων ΙΙΙ-Ύδρευση» πρ/σμού δαπάνης 140.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 9/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Ασφ/ση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Ρεντίνας» πρ/σμού δαπάνης 60.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 8/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δημοτικών οδών Δ.Ε. Ταμασίου» πρ/σμού δαπάνης 28.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 10/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Επέκταση αγωγού άρδευσης στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου» πρ/σμού δαπάνης 50.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος

8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 7/2012 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παροχών δικτύου ύδρευσης» πρ/σμού δαπάνης 130.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 9/2010 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου «Προστασία – Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη ποταμού».

Εισηγητής: Δήμαρχος

10. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 444/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης πράξης ένταξης «Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη Θραψιμίου» Δ .Σοφάδων πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 175583 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αποδοχή ποσού, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης πράξης ένταξης «Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη Κτημένης» Δ .Σοφάδων πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 175581 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αποδοχή ποσού, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης.

Εισηγητής: Δήμαρχος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών «Καθαρισμός αντιπλημμυρικών καναλιών» πρ/σμού δαπάνης 45.000,00 €.

Εισηγητής: Δήμαρχος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική δημοτική οδοποιία» Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Ρεντίνας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Δ.Δ. Κέδρου» Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Μενελαΐδας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο άρδευσης και αποκατάστασης αντλιοστασίων» Δήμου Σοφάδων (πρώην Δήμου Άρνης).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

18. Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2012 ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου για το έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

21. Ψήφιση πίστωσης 4.116,97 € για εκδηλώσεις (21η Μαρτίου στην Τ.Κ. Ματαράγκας & 25η Μαρτίου).

Εισηγητής: Ραγιάς Παύλος

22. Ψήφιση πίστωσης 2.495,04 € ως οφειλή στον Κουτσομπλιά Ευστάθιο για παράθεση γεύματος σε αθλητές στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμή των Δολόπων στην Τ.Κ. Κέδρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

23. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για το οικονομικό έτος 2012

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου δημοτικού σχολείου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή 1ου γυμνασίου Σοφάδων, έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

26. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 500,00 € στον Ερυθρό Σταυρό.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

27. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συναίνεσης ή μη στην παράταση της σύμβασης παραχώρησης των λουτρών Σμοκόβου από τον ΕΟΤ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με την εφαρμογή τελών που αφορούν στην ύδρευση, στις νέες περιοχές που ανέλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κατόπιν της αριθμ. 431/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σοφάδων, περί επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Μπαντέλας Νικόλαος

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης των υπ’ αριθμ. 245-04-003105-59 και 245-04-003110-79 τραπεζικών λογαριασμών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Σοφάδων και Ιατροκοινωνικού Κέντρου Σοφάδων αντίστοιχα, στην ΑΤΕ και μεταφορά των υπολοίπων σε λογαριασμό της ΔΗΚΟΙΕΔΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση καυσόξυλων δρυός από τις συστάδες 7γ, 8γ και 9γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

32. Εγγραφή του Δήμου στην ΔΗΜΟΣ-ΝΕΤ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

33. Περί εγκρίσεως τοποθέτησης έξι (6) φωτιστικών στο συνοικισμό Μεγδοβίτικα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου Καρποχωρίου για διδασκαλία χορού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σχετικά με την εκπροσώπηση μαθητών ΡΟΜΑ στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

36. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ