Παρακαλούμε όπως την 7η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 2η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα ημερήσιας διάταξης .
1.    Ψήφιση πίστωσης 33.440,00 € για την πληρωμή του έργου «Τσιμ/σεις – πλακ/σεις τοιχίου αντιστήριξης Τ.Δ Λεονταρίου» .
2.    Ψήφιση πίστωσης 9.720,00 € για την πληρωμή της προμήθειας «Προμήθεια μηχ/των επεξεργασίας νερού υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ Γραμματικού» .
3.    Ψήφιση πίστωσης 182.686,00 € για την πληρωμή του έργου «Αστική ανάπλαση κέντρου Τ.Δ Γεφυρίων» .
4.    Ψήφιση πίστωσης 35.390,00 € ως οφειλή για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου ΙΙ» (κατασκευή παροχών ) .
5.    Ψήφιση πίστωσης 102.937,00 € για την πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση περιβ/ντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου» .
6.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Ματαράγκας» , πρ/σμού δαπάνης 7.000,00 € .
7.    Ψήφιση πίστωσης 9.912,77 € ως οφειλή για την πληρωμή του έργου «Διάνοιξη δρόμων εντός οικισμού Αηδονοχωρίου – Βαθυλάκκου» .
8.    Ψήφιση πίστωσης 6.027,00 € ως οφειλή για την πληρωμή της προμήθειας «Προμήθεια μηχ/των επεξεργασίας νερού υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ Γραμματικού» .
9.    Ψήφιση πίστωσης 11.158,08 € για την πληρωμή του «Ασφαλτοστρώσεις στα Τ.Δ Κέδρου – Λουτροπηγής» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας .
10.    Ψήφιση πίστωσης 36.678,49 € για την πληρωμή του έργου «Έργα υδρεύσεως στα Τ.Δ Λουτρού – Λουτροπηγής» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας .
11.    Ψήφιση πίστωσης 53.876,26 € για την πληρωμή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις και Κατασκευή τεχνικών στα Τ.Δ Λουτροπηγής – Αηδονοχωρίου – Βαθυλάκκου» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας.
12.    Ψήφιση πίστωσης 20.999,23 € για την πληρωμή του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα – Β΄φάση» της Δημοτικής Ενότητας Μενελαϊδας.
13.    Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων ( Δ’ Τριμήνου ) έτους 2011 .
14.    Ψήφιση πίστωσης 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση ).
15.    Ψήφιση πίστωσης 185.000,00 €  για την Προμήθεια καυσίμων έτους 2012 .
16.    Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων .
17.    Ψήφιση πίστωσης 13.200,00 € για την πληρωμή της μελέτης «Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Βιολογικού καθαρισμού στο Τ.Δ Κέδρου.
18.    Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για την ανάθεση της μελέτης «Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη οικισμών Τ.Κ Κτιμένης – Θραψιμίου».
19.    Ψήφιση πίστωσης ως οφειλή ποσού 8.610,00 € για την πληρωμή σύνταξης υδραυλικής μελέτης , στην Κατσή Αθηνά του Νικολάου κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού.
20.    Ψήφιση πίστωσης 2.509,20 € για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (θερμοπομπών).
21.    Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € ως οφειλή για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Ρεντίνας».
22.    Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € ως οφειλή για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου στο κρεμύδι Τ.Κ Βαθυλάκκου».
23.    Ψήφιση πίστωσης 6.450,00 € ως οφειλή για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης.
24.    Ψήφιση πίστωσης 2.175,00 € ως οφειλή για την συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Άρνης.
25.    Ψήφιση πίστωσης 4.996,87 € ως οφειλή για τη συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών).
26.    Ψήφιση πίστωσης 2.003,72 € ως οφειλή για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ Ρεντίνας.
27.    Ψήφιση πίστωσης 17.000,00 € ως οφειλή για την πληρωμή υδρονομέων της αρδευτικής περιόδου 2011.
28.    Ψήφιση πίστωσης 446,40 € για την μίσθωση κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ.
29.    Ψήφιση πίστωσης 7.500,00 € για την προμήθεια γραφικής ύλης.
30.    Ψήφιση πίστωσης 7.500,00 € για την προμήθεια γραφικής ύλης.   
31.    Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για ταχυμεταφορές.
32.    Ψήφιση πίστωσης 200,00 € για διατήρηση ταχυδρομικών θυρίδων.
33.    Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για προμήθεια ταχυδρομικών τελών.
34.    Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης στον ΟΤΕ.
35.    Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για οφειλή στον ΟΤΕ.
36.    Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € για τηλεφωνικά τέλη.
37.    Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για κινητή τηλεφωνία.
38.    Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για συνδρομή internet.  
39.    Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
40.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € ως οφειλή στη ΔΕΗ.
41.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € ως οφειλή στο ΤΟΕΒ.
42.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για έξοδα προηγούμενης χρήσης στη ΔΕΗ.
43.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € ως οφειλή για αμοιβές προσωπικού.
44.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.375,45 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
45.    Περί έγκρισης πρακτικών 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας δημοτικών αγροτεμαχίων.
46.    Άσκηση ή μη αναγνωριστικής αγωγής κατά δικηγόρου Θεογιάννη Κων/νου.
47.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης συμβιβασμού του Χαράλαμπου Κολοβού.
48.    Συζήτηση και λήψη απόφασης προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο επί πρότασης που υπέβαλε ο δικηγόρος Κων/νος Γκεζέρης .
49.    Έγκριση της αριθμ. 62/2012 απόφασης Δημάρχου παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων .
50.    Έγκριση της αριθμ. 63/2012 απόφασης Δημάρχου παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων .