Παρακαλούμε όπως την 23η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00΄ π.μ. προσέλθετε για την 1η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα ημερήσιας διάταξης .
1.    Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης της Τ.Κ Αγίου Βησσαρίου .
2.    Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης της Τ.Κ Ματαράγκας .
3.    Έγκριση πρακτικών 1ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ Βαθυλάκκου .
4.    Έγκριση πρακτικών 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους της  Τ.Κ Βαθυλάκκου .
5.    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δρυός από τις συστάδες 7γ και 8γ του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας .
6.    Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2012» , προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α και την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δ/Σ .
7.    Ορισμός επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους για την διενέργεια διαγωνισμών έργων .
8.    Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του  Εφετείου Λάρισας στην δικάσιμο της 22-3-2013 κατά την συζήτηση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου .
9.    Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δ. Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Λάρισας για την αντίκρουση έφεσης του Λάμπρου Μπασδέκη κατά του Δ. Σοφάδων σε δικάσιμο την 27-1-2012 .
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη του Δήμου Σοφάδων με την Αθηνά Κατσή του Νικολάου .
11.    Περί αποδοχής δωρεάς έκτασης 915,38 τ.μ για την επέκταση του «Κοιμητηρίου» της Τ.Κ Λουτρού .