Παρακαλούμε όπως την 19η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄π.μ. προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος » στην Τ.Κ. Θραψιμίου , ιδιοκτησίας του Ντουλαβέρη Απόστολου του Γρηγορίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παροχής προσφοράς πλήρους γεύματος» στην Τ.Κ. Γεφυρίων , ιδιοκτησίας του Αυγέρη Βασιλείου του Ματθαίου.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Καφετέρια)» ,ιδιοκτησίας της Ευθυμίου Ευθυμίας του Χρήστου , που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λεονταρίου , για το έτος 2013.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στην φερόμενη ιδιοκτησία της Μαφούνη Μαρίας και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφασης .
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Σοφάδων προς εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.