Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 5η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Α.Τ.Ε. ΠΥΡΑΜΙΣ, ανάδοχο του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σοφάδων» για χρήση Δημοτικού χώρου για εγκατάσταση εργοταξίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Τ.Δ. Κέδρου-λουτροπηγής » για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού (Α.Μ. 111/10  Τ.Υ.Δ.Κ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ομβρίων έδρας Δήμου Σοφάδων και Τ.Δ. » για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού (Α.Μ. 16/10  Τ.Υ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Κατασκευή οδών οικισμού αθιγγάνων ΙΙ» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού (Α.Μ. 10/2010  Τ.Υ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πάρκου και πλατείας Αγ. Γεωργίου» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού (Α.Μ. 18/2010  Τ.Υ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Τ.Δ. Κέδρου-Λουτροπηγής» (Α.Μ. 111/10/ΤΥΔΚ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Ματαράγκας, Δ.Δ. Πύργου Κιερίου και Δ.Δ. Κυψέλης του Δήμου Άρνης» (Α.Μ. 182/10 Τ.Υ.Δ.Κ.).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» (Α.Μ. 185/10).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροδασικών δρόμων» (Α.Μ. 186/10).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Λουτρού» (Α.Μ. 271/05).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στο Τ.Δ. Βαθύλακκου» (Α.Μ. 62/10).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση παλαιού Δημ. Σχολείου του Δ.Δ. Λουτροπηγής » (Α.Μ. 240/02).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Παιδικός Σταθμός Λεονταρίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού του Ν.Π. Παιδικός Σταθμός Ανάβρας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο ROM και ορισμός εκπροσώπου για τις γενικές συνελεύσεις και τα άλλα Όργανα του Δικτύου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

16. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της “Α.Ε. ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ” με τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ