Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 25η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. ετών 2013 και 2014 βάσει του υπ’ αριθμ. 48806/3-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ.» Α.Μ. 8/2011.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΥ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ» Α.Μ. 210/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποπεράτωση αρδευτικού αγωγού στους αμπελώνες Τ.Κ. Κέδρου» (Α.Μ. 2/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Τ.Κ. Ανάβρας» (Α.Μ. 9/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8. Έγκριση η μη παραχώρησης προς χρήση αίθουσας διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Καρποχωρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του υπ’ αριθμ. 3/2013 πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10. Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2011 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης της Επιτροπής για τη σφράγιση καταστημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων λόγω ένταξης στο Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή αμοιβών σε συνεργάτες των δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ & ΑΝΔΕΣ) για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις .
Εισηγητής Δήμαρχος

17. Αιτήσεις δημοτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ