Παρακαλούμε όπως την 24η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ)».
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 332,10 € για την προμήθεια γυάλινης πόρτας.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.964,46 € για την προμήθεια Η/Υ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων για την συζήτηση προσφυγών που άσκησε ο Δήμος Ταμασίου και ο Δήμος Μενελαϊδας.