Παρακαλούμε όπως την 19η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30΄ π.μ. προσέλθετε για την 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
2. Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού 2013 & 2014 βάσει του υπ’ αριθμ.48806/03-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.934,64 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου (4η δόση έτους 2013).
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.682,60 € για την προμήθεια λογισμικών.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,50 € για προμήθεια στάση λεωφορείου.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.460,00 € για αναβάθμιση SITE (ιστοσελίδα) του Δήμου Σοφάδων.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για εργασίες τηλεφωνικού κέντρου.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,10 € για την πληρωμή παροχής υπηρεσιών από διαδικτυακή υπηρεσία οργάνωσης και παρακολούθησης καθημερινών εργασιών δικηγόρου.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 590,40 € για συντήρηση κεντρικής θέρμανσης.
10. Ψήφιση πίστωσης 860,00 € για την προμήθεια επίπλων (καρέκλες).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και μηχανημάτων.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.265,14 € για την πληρωμή των υπαλλήλων (ΑΜΕΑ) Δ.Άρνης. (3η δόση).
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ)».
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Αγ.Βησσαρίου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00 € και ψήφιση πίστωσης.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά πράξεως κατάσχεσης αυτοκινήτου του Δήμου.
18. Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση γνωμοδότησης επί πρότασης εξώδικου συμβιβασμού.
19. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, κ.Γκατζιώνη Κων/νου, για την αντίκρουση αγωγής του Νικολάου Π. Καρακίτσου.