Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 19η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας (pellets αγκινάρας) ισχύος 1,0MW στη θέση Πασχαλίτσα του Δήμου Σοφάδων , Νομού Καρδίτσας , της εταιρείας «UNIQUE PROPERTIES A.E.».
Εισηγητής: Δήμαρχος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας (pellets αγκινάρας) ισχύος 5,0MW στη θέση Πασχαλίτσα του Δήμου Σοφάδων , Νομού Καρδίτσας , της εταιρείας «RENECO O.E.».
Εισηγητής: Δήμαρχος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την αποκομιδή απορριμμάτων οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» (Α.Μ. 9/2010)
Εισηγητής: Δήμαρχος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση από εισφορά σε χρήμα στην φερόμενη ιδιοκτησία της Μαφούνη Μαρίας και ανάκληση της υπ΄αριθμ. 155/2013 απόφασης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί πραγματοποίησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Τ.Κ. Ρεντίνας .
Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΔΟΠΑΠΣ)» , με το ποσό 128.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης μιας αίθουσας του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής στο Μορφωτικό Σύλλογο Αγ. Παρασκευής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου στην 29η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA.
Εισηγητής: Δήμαρχος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

15. Κατανομή και απόδοση ποσού 604,00 € στην Α’ θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Ν. Ικονίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

17. Ψήφιση πίστωσης 700,00 € για εκδήλωση στην Τ.Κ. Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

18. Ψήφιση πίστωσης 2.009,00 € για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

19. Ψήφιση πίστωσης 720,00 € στην εταιρεία «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. ΟΤΑ» για τη φιλοξενία των γιατρών-μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων λόγω ένταξης στο Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

22. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 259/2013 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

23. Αιτήσεις δημοτών .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ