Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 5η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ