Παρακαλούμε όπως την 25η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκδίκαση ένστασης κατά της διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στο Δάσος Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων».

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι ο διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 26-11-2013 και πρέπει να εκδικαστεί η ένσταση πριν από την παραπάνω ημερομηνία.