Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 5η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σοφάδων, έτους 2013.

     Εισηγητής: Δήμαρχος

 

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανακλήσεως ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανάβρας .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην Γκέκα Λαμπρινή του Παναγιώτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού 2.473,94 € επ’ ονόματι Διαμαντή Παναγιώτας του Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα.

 

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου στο Σύλλογο Γυναικών Ερμητσίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα.

 

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοδοσίας Οδών .

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

9.Ψήφιση πίστωσης 2.816,70 ως εξόφληση οφειλής έτους 2012 για τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση «PHILOXENIA».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα.

 

10.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 279/2013 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ