Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 27η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 2η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2013 (Δ’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ για το οικονομικό έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 της ανωτέρω Επιχείρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης υλοτομίας της συστάδας 9β-Ελάτης του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση στρογγυλής ξυλείας Ελάτης από τη συστάδα 2α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων λόγω ένταξης στο Πρόγραμμα Νιτρορύπανσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων λόγω ένταξης στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διάλυσης σύμβασης της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σοφάδων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» Α.Μ. 10/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΔΡΟΥ» Α.Μ. 13/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» Α.Μ. 09/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Τ.Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» Α.Μ. 232/2009, (πρώην Δήμος Ταμασίου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ» Α.Μ. 20/2012
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Ανάβρας» (Α.Μ. 11/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δ.Κ. Σοφάδων» (Α.Μ. 14/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ” πρ/σμού δαπάνης 700.000,00 € με κωδικό αριθμό ΜΙS 373748 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
Εισηγητής: Δήμαρχος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 7.200,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 7.200,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 7.200,00€
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 2/2014 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ Τ.Κ. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ “, πρ/σμού δαπάνης 12.000,00 €, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Δήμαρχος

24. Περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου στην 23η Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων & Εξοπλισμού & Συσκευασίας DETROP που θα διεξαχθεί 14-16 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα.
Εισηγητής: Δήμαρχος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λεονταρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

28. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 375/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά που αφορά παραχώρηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση πυργίσκου άρδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’αριθμ. 6/2014 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά αναμόρφωση του ανωτέρω Ν.Π.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

30. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για το έτος 2014
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

31. Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2014 ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου για το έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της εργασίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων
Εισηγητής: Δήμαρχος

35. Αιτήσεις δημοτών.