Παρακαλούμε όπως την 18η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.150,00 € για την προμήθεια σημαιών.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση ασύρματου δικτύου.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για τις εργασίες «Ελέγχου υδάτων ιαματικών πηγών».
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 € για την προμήθεια μεταλλικών κάδων για μπάζα.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 209,10 € για τις εργασίες επισκευής αλουμινοπαραθύρου στην Τ.Κ. Θραψιμίου και ανάκληση της αριθ.399/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,22 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ- Κ.Χ.-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 700,00 € για ετήσια συνδρομή ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ έτους 2013.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για πληρωμή φόρων – τόκων καταθέσεων.
10. Ψήφιση πίστωσης 4.200,00 € για αποδοχές εκτάκτου προσωπικού – πυροπροστασίας (2 μηνών).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 € για χαρτόσημο – ΟΓΑ χαρτοσήμων μισθωμάτων.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.258,02 € για την πληρωμή του μελετητή Παληχωρίτη Νικολάου έπειτα από συμβιβαστική εξώδικη επίλυση διαφοράς.
13. Ανάκληση της αριθ.406/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση του ΝΠ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.).
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.999,20 € για την πληρωμή του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Β φάση».
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 8/2013 απόφασης της Ο.Ε. ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΤΙΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 7/2013 απόφασης της Ο.Ε. , ανάθεση του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 36.600,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής ή μη επίλυσης διαφοράς με την κ. Σπυριδούλας Θωμοπούλου – Μαύρου.
19. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, κ. Γκατζιώνη Κων/νου , για την αντίκρουση αγωγής του Θωμά Φιλίππου και της Ελένης Φιλίππου κατά του Δήμου Σοφάδων.
20. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.
21. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (διαμερίσματος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ