Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 24η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2014

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών και οδών,  έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαφήμισης, έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τέλους Νεκροταφείου, έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

9.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους  2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τελών άρδευσης, έτους 2014.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδοτήσεως ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Σοφάδων.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδοτήσεως ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί γνωμοδοτήσεως ως προς τον ανώτατο αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 37/2012). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 10/2013)προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» (Α.Μ. 6/2012)προϋπολογισμού δαπάνης 420.000,00€.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

17.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ’ αριθμόν 14/2013 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δ.Κ. Σοφάδων», προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00€, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του  τρόπου εκτέλεσής του. 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

18.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 25/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ’ υπ΄ αριθμόν 15/2013  τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ-ΦΙΛΙΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 €, την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του  τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ Τ.Δ. ΑΝΑΒΡΑΣ»  Α.Μ. 227/2010.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΑΣ»  Α.Μ. 194/2010

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ακινήτου με δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2013 (Γ’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.

    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής στις κ. Ζουρνατζή Μαρία και Ζουρνατζή Χριστίνα για τη δωρεά οικοπέδου στο Δήμο  Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

27.Προγραμματισμός εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

28.Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 26/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων αποδοχής έκτασης στην Τ.Κ. Λουτρού και κάλυψης δαπανών σύναψης συμβολαίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

29.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως φιλοξενίας γιατρών-μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

30.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοδοσίας .

Εισηγητής: Δήμαρχος

31.Συζήτηση και λήψη περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 18/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρειας «Λουτρά Σμοκόβου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος

32.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Σοφάδων με τον κ. Παληχωρίτη Νικόλαο του Βασιλείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ