Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 26η  Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 8η έως 11η Συνεδρίαση).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
2.    Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Ασλάνογλου Μαρία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του Δήμου Καρατέγο Ευθύμιο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Κατίκου Μαρία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Παρδάλη Ευαγγελία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Τσιώνη Βάια.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Χριστοδουλιά Κωνσταντία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Ψαλλίδα Καλλιόπη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 311/2011 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αγωγός ακαθάρτων οικισμού αθιγγάνων» (Α.Μ. 5/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΑ», Α.Μ. 3/2011.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  Α.Μ. 240/2003.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Σοφάδων, προϋπολογισμού 5.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Προστασία Διευθέτηση κοίτης Σοφαδίτη Ποταμού» (Α.Μ. 9/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 37/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
17.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 109/2013 απόφασης του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ., που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του ανωτέρω Ν.Π.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Ν.Π. Κομπογιάννης Ευάγγελος
18.    Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Α.Ε. «ΟΡΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» και παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα αίτηση.
Εισηγητής: Δήμαρχος
19.    Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
20.    Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου αίθουσας του πρώην κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ερμητσίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
21.    Ψήφιση πίστωσης 2.515,00 € για την κάλυψη των δαπανών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στο Δήμο Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
22.    Αποδοχή ποσού 56.249,07 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου και κατανομή αυτού (δόση έτους 2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
23.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
24.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα
25.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης ομάδας εργασίας για την υποστήριξη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος
26.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβίβασης παροχών ηλεκτροδότησης υδρευτικών γεωτρήσεων από το Δήμο Σοφάδων στη ΔΕΥΑΣ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
27.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 174/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού χρόνου για την υποβολή αιτήσεων, μείωσης τελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος
28.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας
29.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης αίθουσας του κλειστού δημοτικού σχολείου Αγ. Παρασκευής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα
30.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της ενδιάμεσης έκθεσης εκκαθάρισης και την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών των επιχειρήσεων ΑΝ.Δ.Ε.Σ. & Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ. με τη ΔΟΥ και το ΙΚΑ.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ