Παρακαλούμε όπως την 15η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 17η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

1.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

2.Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ. Σοφάδων έτους 2013 (Γ΄τριμήνου).

3.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού , έτους 2014.

4.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης , έτους 2014.

5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων , πεζόδρομων ,πλατειών και οδών , έτους 2014.

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2014.

7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής , έτους 2014. 

8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης, έτους 2014.

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους Νεκροταφείου , έτους 2014. 

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 

11.Ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος , φωτισμού κ.λ.π. .

12.Ψήφιση πίστωσης ποσού 61,50 € για αμοιβή δικηγόρου . 

13.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την πληρωμή στραγγιστικών τελών έτους 2013 προς το Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

14.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.800,72 € για ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ Κ.Χ.-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ. 

15.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.800,00 € για την πληρωμή εργασιών «Καθαρισμός καναλιών».

16.Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.996,16 € για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου ορυκτού υλικού ποταμού ή ορυχείου για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων του Δήμου Σοφάδων. 

17.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.492,00 € για την προμήθεια φυτοπαθολιγικού υλικού.

18.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την προμήθεια δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Λουτροπηγής.

19.Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος για την συντήρηση σε δημοτικούς δρόμους του Δήμου Σοφάδων. 

20.Ψήφιση πίστωσης ποσού 209,10 € για την προμήθεια αλουμινοπαραθύρου για την Τ.Κ. Θραψιμίου. 

21.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.292,66 € για την προμήθεια υλικών συντήρησης παιδικών χαρών.

22.Ψήφιση πίστωσης ποσού 856,00 € για τις εργασίες συντήρησης  γεφυροπλάστιγγας. 

23.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών στντήρησης. 

24.Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.100,00 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης. 

25.Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50 € για την μεταφορά βιολογικής τουαλέτας. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια σημαιών. 

26.Ψήφιση πίστωσης ποσού 56.249,07 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων και της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου (δόση έτους 2013).

27.Ψήφιση πίστωσης ποσού 158.000,00 € για την επιχορήγηση του Ν.Π «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.). 

28.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.340,50 € για την καταβολή αποζημίωσης του συνταξιοδοτηθέντος υπάλληλου του Δήμου κ. Καρατέγου Ευθύμιου του Δημητρίου.

29.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.783,75 € για την καταβολή αποζημίωσης της συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου του Δήμου κ. Κατίκου Μαρίας του Ηρακλή. 

30.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.578,13 € για την καταβολή αποζημίωσης συμταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων του Δήμου.

31.Ανάκληση της αριθ. 348/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

32.Τροποποίηση της αριθ. 13/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου κεντρικής θέρμανσης 1ου Γυμνασίου Δ.Κ. Σοφάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.300,00 € και ψήφιση πίστωσης. 

36.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 274/2013 απόφασης Ο.Ε. και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου υπαίθριας αναψυχής στο δάσος Ανωγείου στο Δήμο Σοφάδων» προϋπολογισμού 260.760,00 € . 

37.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σοφάδων» και ψήφιση πίστωσης. 

38.Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης.

39.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ». 

40.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Σοφάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00 € και ψήφιση πίστωσης. 

41.Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € με Φ.Π.Α. και ψήφιση πίστωσης. 

42.Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων. 

43.Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρρο του Δήμου Σοφάδων να παραστεί ενώπιον του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (μεταβατικό Καρδίτσας) την 14-11-2013 για την αντίκρουση αγωγής του Απόστολου Θάνου κατά του Δήμου Μενελαϊδας και ήδη Δήμου Σοφάδων.