Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 29η  Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για το ως άνω θέμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την υποβολή της πρότασης, η καταληκτική ημερομηνία της οποίας είναι η 16η Σεπτεμβρίου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ