Παρακαλούμε όπως την 13η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 15η   έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:
     
1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης κατά της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια δεξαμενής νερού στον οικισμό Αθιγγάνων».
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταθέσεως της ημερομηνίας του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια δεξαμενής νερού στον οικισμό Αθιγγάνων».

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι θα πρέπει να εκδικαστεί η ένσταση πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 16-09-2013 .