Παρακαλούμε όπως την 21η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων έτους 2014» και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2014.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδίκασης ένστασης και έγκρισης ή μη των πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ- ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00 € με Φ.Π.Α..
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ακύρωσης διαγωνισμού του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 45.250,00 € με Φ.Π.Α..
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.628,93 € για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «Συντήρηση κοινοτικών γραφείων Δ.Ε. Σοφάδων» του Δήμου Σοφάδων (οφειλή).
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.300,00 € για την πληρωμή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου κεντρικής θέρμανσης 1ου Γυμνασίου Δ.Κ. Σοφάδων» (οφειλή).
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.300,00 € για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής» (οφειλή).
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Αχλαδιάς» (οφειλή).
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια ορυκτού υλικού (οφειλή).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την πληρωμή τηλεφωνικών – τηλεγραφικών – ΟΤΕ.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00 € για την πληρωμή φόρων τόκων.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 125.000,00 € για τόκους δανείων Τ.Π.Δ..
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για τόκους δανείων Τράπεζας Πειραιώς.
16. Ψήφιση πίστωσης 40.000,00 € για χρεολύσια δανείων ΤΠΔ.
17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.000,00 € για χρεολύσια δανείων Τράπεζας Πειραιώς.
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000,00 € για εισφορά στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας.
19. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για εισφορά στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών.
20. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.
21. Ψήφιση πίστωσης 500,00 € για τόκους υπερημερίας χρήσης.
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.000,00 € για οφειλές δανείων ΔΕΥΑΣ.
23. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για οφειλές δανείων λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων.
24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για αποζημίωση Ληξίαρχων.
25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για αποζημίωση πρακτικογράφου.
26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιριακών καταστάσεων.
27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 550.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οδών –πλατειών και Κ.Χ..
28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για στραγγιστικά τέλη.
29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € για την πληρωμή καυσίμων του Δήμου.
30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (υγραέριο).
31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για οφειλή πρακτικογράφου.
32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για οφειλή σε Ληξίαρχους.
33. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου Τ.Κ. Δασοχωρίου.
34. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
35. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Τ.Κ. Ρεντίνας.
36. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
37. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ