Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μ.μ.΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 59, που προκήρυξε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής, κατά την περίοδο ισχύος της μελέτης διαχειριστικής έκθεσης του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, περιόδου 2012-2021.
Εισηγητής: Τρίγκας Ηλίας

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης αγροτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ανάβρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Ν. Ικονίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ν. Ικονίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

6. Κατανομή ποσού 33.092,97 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (έκτακτη οικονομική ενίσχυση).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την ύδρευση της Τ.Κ. Αηδονοχωρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης για την ύδρευση της Τ.Κ. Λουτρού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ειδικού χώρου προς λειτουργία ιατρείου» Α.Μ. 21/2006.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου στη θέση Άγιος Μάρκος Τ.Κ. Ρεντίνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 4/2014 απόφασης της Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», που αφορά αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως επιχορήγησης του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (ΔΟΠΑΠΣ) με το ποσό των 600.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗΚΟΙΕΔΣ) με το ποσό των 50.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ & ΑΝΔΕΣ) προς τη ΔΟΥ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Εισηγητής: Δήμαρχος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών:
α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και άνω
για το οικονομικό έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

17. Αιτήσεις δημοτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ