Την 3η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 18η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)
Εισηγητής: Δήμαρχος