ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ. Κ. ΑΜΠΕΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Αμπέλου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/2011

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση αποθήκης στην Τοπική Κοινότητα Αμπέλου.

Στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αμπέλου συνήλθε σήμερα, την 28η του μηνός Απριλίου , του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00΄ σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τ. Κ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 05/24-04-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 88 του Ν.3852/2010).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου τριών (3 ) μελών παραβρέθηκαν τα τρία (3 ) δηλαδή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καρκάνη Αποστολία

ΠΑΡΟΥΣΑ

 

Καραουλάνης Γεώργιος

ΠΑΡΩΝ

 

Κυρίτσης Φώτιος

ΠΑΡΩΝ

 

 

Με πρακτικογράφο την υπάλληλο του Δήμου, Τασία Κούνουπα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, 84 παρ.1 εδάφιο στ του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με την αριθμ. 49/74572/29.12.2010 του Υπ. Εσ. Α.& Η. Δ. το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, μεταξύ άλλων, διατυπώνει γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας.

 

Στην Κοινότητά μας υπάρχει αποθήκη έκτασης 420 τ.μ. η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 2.212 τ.μ. και η σύμβαση εκμίσθωσης έληξε την 31η.12.2008.

 

Ο Δήμος Σοφάδων προκειμένου να προβεί στην έγκριση διεξαγωγής δημόσιας φανερής δημοπρασίας για την εκ νέου εκμίσθωση της ανωτέρω αποθήκης πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

 

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 80, 82, 83, 84 & 89 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 49/74572/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. Α.& Η. Δ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί υπέρ της εκμίσθωσης αποθήκης έκτασης 420 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμπέλου, σε οικόπεδο έκτασης 2.212 τ.μ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2011.

Ακριβές αντίγραφο

Άμπελος 28-04-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΑΜΠΈΛΟΥ

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΚΑΝΗ