ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ. Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2011 Συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καρποχωρίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2011

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση περί καθορισμού βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011.

Στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καρποχωρίου συνήλθε σήμερα, την 31η του μηνός Μαρτίου , του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00΄ σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τ. Κ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 03/25-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 88 του Ν.3852/2010).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου τριών (3 ) μελών παραβρέθηκαν τα δύο ( 2 ) δηλαδή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαβρής Θεοφάνης

ΠΑΡΩΝ

 

Μπετχαβάς Γεώργιος

ΠΑΡΩΝ

 

Ζαρχανής Σωτήριος

 

ΑΠΩΝ

 

Με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου, Κωστή Ευάγγελο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 83 παρ. 4 και 84 παρ.1 εδάφιο δ του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με την αριθμ. 49/74572/29.12.2010 του Υπ. Εσ. Α.& Η. Δ. το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας μεταξύ άλλων, διατυπώνει γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας.

Ο Δήμος Σοφάδων προκειμένου να προβεί στον καθορισμό των βοσκήσημων εκτάσεων και στην επιβολή δικαιωμάτων βοσκής για το έτος 2011 πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 80, 82, 83, 84 & 89 του Ν. 3852/2010 την αριθμ. 49/74572/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. Α.& Η. Δ.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί ότι οι βοσκήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιφέρεια της κοινότητας μας είναι διαθέσιμες για βοσκή από τους δημότες/κατοίκους σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

Α) Κάθε δημότης μπορεί να βόσκει δωρεάν δέκα (10) μικρά και τέσσερα (4) μεγάλα ζώα.

 

Β) Τα τέλη βοσκής να είναι:

  1. 0,35 €/μικρό ζώο για τη μικρή κτηνοτροφία
  2. 0,50 €/μεγάλο ζώο για τη μικρή κτηνοτροφία
  3. 0,60 €/ μικρό ζώο για τη μεγάλη κτηνοτροφία
  4. 0,90 €/ μεγάλο ζώο για τη μεγάλη κτηνοτροφία

Γ) Το όριο για τη μικρή κτηνοτροφία είναι 150 μικρά ζώα και 15 μεγάλα.

Δ) Τυχόν ετεροδημότες που θα κάνουν χρήση των βοσκών θα πληρώνουν διπλάσια τέλη.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2011.

Ακριβές αντίγραφο

Καρποχώρι 31-03-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΑΒΡΗΣ