ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ. Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2011 Συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Καρποχωρίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός έργων της Τοπικής Κοινότητας για το έτος 2011.

Στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Καρποχωρίου συνήλθε σήμερα, την 09η του μηνός Μαρτίου , του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄ σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τ. Κ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 01/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε στα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 88 του Ν.3852/2010).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου τριών (3 ) μελών παραβρέθηκαν τα δύο (2) δηλαδή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζαβρής Θεοφάνης

ΠΑΡΩΝ

Μπετχαβάς Γεώργιος

ΠΑΡΩΝ

Ζαρχανής Σωτήριος

ΑΠΩΝ

 

Με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου, Ευάγγελο Κωστή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

Πρέπει να προτείνουμε τα έργα για την Τοπική Κοινότητα που πρέπει να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2011, του Δήμου Σοφάδων.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 80, 82, 86 & 89 του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, για το έτος 2011, τα παρακάτω έργα που πρέπει να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων εργων του Δήμου Σοφάδων:

 

 1. Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος-Αντικατάσταση κουφωμάτων και επιχρίσματα.
 2. Συντήρηση Αγροτικής οδοποιΐας-Χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων-Συντήρηση αποστραγγιστικών καναλιών.
 3. Πλακόστρωση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδοποιΐας.
 4. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ, όπου χρειάζεται.
 5. Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου και περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων.
 6. Στέγαση κερκίδων γηπέδου.
 7. Κατασκευή γηπέδου 5χ5.
 8. Δενδροφύτευση, συντήρηση και φωτισμός Πάρκου Αγίου Ανδρέα.
 9. Επέκταση αποχετευτικού δικτύου (όπου χρειάζεται).
 10. Κατασκευή παιδικών χαρών περιφερειακά της κοινότητας και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών.
 11. Κατασκευή κοινοτικής γεφυροπλάστιγγας.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2011.

Ακριβές αντίγραφο

Άμπελος 12-03-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΑΒΡΗΣ