ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ. Κ. ΑΜΠΕΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2011 Συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Αμπέλου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός έργων της Τοπικής Κοινότητας για το έτος 2011.

Στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αμπέλου συνήλθε σήμερα, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου , του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τ. Κ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 01/07-02-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 88 του Ν.3852/2010).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου τριών (3 ) μελών παραβρέθηκαν τα τρία (3) δηλαδή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.  

Καρκάνη Αποστολία

ΠΑΡΟΥΣΑ

 1.  

Καραουλάνης Γεώργιος

ΠΑΡΩΝ

 1.  

Κυρίτσης Φώτιος

ΠΑΡΩΝ

 

Με πρακτικογράφο την υπάλληλο του Δήμου, Τασία Κούνουπα, η Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4 του Ν.3852/2010 το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.  

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στον προγραμματισμό των έργων σύμφωνα, με τις ανάγκες των κατοίκων της Τ. Κ., τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε έργα, υποδομής, ασφάλειας καθώς και έργα ανάπτυξης και να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 80, 82, 86 & 89 του Ν. 3852/2010

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων τα κάτωθι έργα που είναι απαραίτητα να εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα κατά σειρά προτεραιότητας για το έτος 2011:

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (Επιτακτική η ανάγκη για την λειτουργία του Αντλιοστασίου λόγω έναρξης αρδευτικής περιόδου).
 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (Η ύδρευση των κατοίκων της Τ.Κ. γίνεται από Κοινοτική Γεώτρηση με αποτέλεσμα να έχει σωρευθεί άμμος και να τίθεται πλέον θέμα υγιεινής).
 3. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:
 • Ασφαλτόστρωση των κεντρικών δρόμων του χωριού λόγω διάβρωσης τους. (H ήδη ασφαλτοστρωμένοι κεντρικοί δρόμοι του χωριού έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος ατυχημάτων και να χρειάζεται εκ νέου επίστρωση με άσφαλτο)
 • Ασφαλτόστρωση έμπροσθεν του Συνεταιρισμού και κατασκευή αποχέτευσης έμπροσθεν οικίας Κούμπου.
 • Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου 60 μέτρων έως την οικία Κόκκαλη Στέργιου.
 • Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου 30 μέτρων έως τις οικίες Μπαντή Αθανασίου & Μπρούτσου Δημητρίου.
 • Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου 60 μέτρων έως την οικία Καραζάχου Γεωργίου.
 • Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου 110 μέτρων έως τις οικίες Καραγιάννη & Κουτσοτόλια.
 • Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου στην οικία του Μουχτή Γεωργίου ο οποίος έχει ήδη επιστρωθεί με χαλίκι 3Α.
 • Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση χώρου στο Πάρκο απέναντι από το Γήπεδο Ποδοσφαίρου.
 • Ασφαλτόστρωση ιδιωτικού δρόμου 30 μέτρων έως την οικία Χατζηγιάννη Δημητρίου.
 • Ασφαλτόστρωση ιδιωτικού δρόμου 40 μέτρων έως την οικία Καραγιάννη Παναγιώτη.
 • Ασφαλτόστρωση ιδιωτικού δρόμου 30 μέτρων έως την οικία Ρουσιώτη Βάιου.
 • Κατασκευή αποχέτευσης όμβριων υδάτων έμπροσθεν οικίας Καρακαξά Παύλου.

4.   ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Οι Αγροτικοί δρόμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να είναι άβατοι τους Χειμερινούς μήνες. Άμεση ανάγκη για βελτίωσή τους με ξύσιμο και επίστρωση με χαλίκι ούτως ώστε να είναι προσβάσιμοι καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους).

5.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ (Πρέπει : Α)να αντικατασταθούν οι καμένες λάμπες των προβολέων Β) να επισκευαστεί άμεσα ο χαλασμένος πίνακας ηλεκτροφωτισμού καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και ατυχημάτων σε όσους αθλούνται κ.λ.π.).

6.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Τα ήδη υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα, λόγω παλαιότητας και πολυκαιρίας έχουν σχεδόν καταστραφεί).

7.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Τ. Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ανάγκη επισκευής των υδρορροών διότι σε περίπτωση βροχής τα νερά μπαίνουν στον εσωτερικό χώρο του γραφείου) .

8.  ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Η περίφραξη του γηπέδου είναι σχεδόν κατεστραμμένη με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος τραυματισμού αθλούμενων κ.λ.π. από πιθανή κατάρρευσή της).

9.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Λόγω παλαιότητας χρειάζονται αντικατάσταση).

10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. (Η ασύρματη κεραία πρέπει να μεταφερθεί από το γραφείο της Τ.Κ. σε υψηλότερο σημείο και συγκεκριμένα στην Εκκλησία για βελτίωση του σήματος)

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2011.

Ακριβές αντίγραφο

Άμπελος 14-02-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΑΜΠΈΛΟΥ  

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΡΚΑΝΗ