ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Τ. Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2011 Συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2011

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός έργων της Τοπικής Κοινότητας για το έτος 2011.

Στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής συνήλθε σήμερα, την 11η του μηνός Φεβρουαρίου , του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00΄ σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τ. Κ., ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 01/07-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Άρθρο 88 του Ν.3852/2010).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου τριών (3 ) μελών παραβρέθηκαν τα δύο (2) δηλαδή:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσαμπατσάς Σπυρίδων

ΠΑΡΩΝ

Νταλαμπίρας Θωμάς

ΠΑΡΩΝ

Κόκκινος Στέφανος

 

ΑΠΩΝ

 

Με πρακτικογράφο την υπάλληλο του Δήμου, Τασία Κούνουπα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4 του Ν.3852/2010 το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στον προγραμματισμό των έργων σύμφωνα, με τις ανάγκες των κατοίκων της Τ. Κ., τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε έργα, υποδομής, ασφάλειας καθώς και έργα ανάπτυξης και να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 80, 82, 86 & 89 του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων τα κάτωθι έργα που είναι απαραίτητα να εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα κατά σειρά προτεραιότητας για το έτος 2011:

 

  1. Ασφαλτόστρωση α) Περιφερειακού Δρόμου 2,5 χιλ. περίπου & β) Δρόμων εντός του χωριού 1 χιλ. περίπου.
  2. Χαλικόστρωση Αγροτικών δρόμων 7 χιλ. περίπου.
  3. Επιδιόρθωση οργάνων παιδικής χαράς και δενδροφύτευση περιβάλλοντα χώρου αυτής.
  4. Κατασκευή παιδικών χαρών με δενδροφύτευση και περίφραξή τους.
  5. Κατασκευή, της υπόλοιπης πλατείας, τουαλέτας και σιντριβανιού.
  6. Ηλεκτροφωτισμός σε διάφορα σημεία της κοινότητας.
  7. Καθάρισμα των χαντακιών πέριξ της Κοινότητας.
  8. Καθάρισμα μπαζών από την περιφέρεια και ισοπέδωση αυτής.
  9. Αποχετεύσεις σε διάφορα σημεία της Κοινότητας.
  10. Κατασκευή αποχέτευση όμβριων υδάτων στη θέση «ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ»

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2011.

Ακριβές αντίγραφο

Αγ. Παρασκευή14-02-2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΜΠΑΤΣΑΣ