Παρακαλούμε όπως την 24η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 9η συνεδρίασητης Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων.

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ