Την 24η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ. καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.600,00€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (δόση έτους 2014)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» Α.Μ. 4/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» Α.Μ. 6/2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΥ» Α.Μ. 27/2012.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του γηπέδου στη θέση “ΣΤΥΑΡΟΣ” της Τ.Κ. Ρεντίνας στο Σύλλογο των Απανταχού Ρεντινιωτών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 15η Αυγούστου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως άδειας χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Μελισσοχωρίου στον Μορφωτικό Σύλλογο Μελισσοχωρίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 15η Αυγούστου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχωρήσεως χρήσης του κλειστού δημοτικού σχολείου Πύργου-Κιερίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο μηνών(2) για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησηςεπιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενστάσεως κατά της υπ’ αρ. 12776/30-5-2014 απόφασης κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ» (Τ.Κ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ)

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακής ρυθμίσεως στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 1. Αιτήσεις δημοτών