Παρακαλούμε όπως την 16η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 8η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 137/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.490,00 € για τις εργασίες “Καθαρισμός Δημοτικών κτιρίων Μενελαίδας -Ταμασίου-Ρεντίνας-Σοφάδων”.

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση διότι εκ παραδρομής ψηφίσθηκε η πίστωση σε λάθος όνομα και κρίνεται αναγκαία η ψήφιση εκ νέου της ανωτέρω πίστωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου .