Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 2/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ακυρώσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής έτους 2015 λόγω μη εξόφλησης τους μέχρι 31-12-2015.
 3. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Δ΄ Τριμήνου).
 4. Ψήφιση πίστωσης 184.286,93 € για ΟΦΕΙΛΕΣ.
 5. Ψήφιση πίστωσης 12.317,79 € για ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗ.ΚΟΙ.ΕΔΣ.
 6. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΡΕΝΤΙΝΑΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης 12.300,00 € για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης 33.818,80 € για ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2024.
 9. Ψήφιση πίστωσης 23.449,48 € για ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2023.
 10. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € για ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΟΥΛΑΝΤΑ.
 11. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 € για ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ.
 12. Ψήφιση πίστωσης 466,40 € για ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.
 13. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ.
 14. Ψήφιση πίστωσης 28.200,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
 15. Ψήφιση πίστωσης 55.200,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.
 16. Ψήφιση πίστωσης 123.000,00 € για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης πρώην αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.