Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Την 8η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για τη λειτουργία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή των απορριμμάτων οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Κεντρικής Οδού Τ.Δ. Μασχολουρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου «Έργα Οδοποιίας Τ.Δ. ΙΙ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σοφάδων για τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής έτους 2011.

Εισηγητής: Δήμαρχος

6.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκλογής αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων ιαματικών πηγών Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

Εισηγητής: Δήμαρχος

7.   Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ στις Δημοτικές Ενότητες Άρνης, Ρεντίνας, Μενελαϊδας και Ταμασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

8.   Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος

9. Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια»  (άρθρο 6 παρ.1 Ν.3861/2010).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσέλιος Φώτιος

10. Συγκρότηση επιτροπής για τη σφράγιση καταστημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων δημοτών για απ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότη για απαλλαγή από ενοίκιο δημοτικού αγροτεμαχίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ