Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 12η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1.Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (από 17η έως 20η συνεδρίαση).

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. 2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Μαυραχάδων στον Μορφωτικό Σύλλογο Μαυραχάδων .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

 1. 3.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του δημοτικού σχολείου Αηδονοχωρίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αηδονοχωρίου .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

 1. 4.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Δασοχωρίου στον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Δασοχωρίου .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

 1. 5.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου σχολείου Τ.Κ. Βαθυλάκκου» (Α.Μ. 35/2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 6.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο:«Διαμόρφωση Δημοτικών οδών Τ.Κ. Λουτροπηγής και Αηδονοχωρίου» (Α.Μ. 37/2012)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 7.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Λουτρού» (Α.Μ. 36/2012)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 8.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας στην ΤΚ Καρποχωρίου» (Α.Μ. 32/2012)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 9.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων αγροτικών οδών» (Α.Μ. 38/2012)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 10.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 34/2012)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 11.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκριση εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων και γεωτρήσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 12.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 13.Κατανομή ποσού 55.702,93 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 14.Κατανομή ποσού 36.640,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (1η & 2η δόση έτους 2012).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 15.Κατανομή ποσού 22.251,80 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων από ΣΑΤΑ (1η δόση έτους 2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 16.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, καθώς και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 17.Συζήτηση και λήψη απόφασης εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ που αφορά ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2013.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠΣ Κομπογιάννης Ευάγγελος

 1. 18.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της συστάδας 11β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για το έτος 2013 .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 19.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλείας ελάτης από τη συστάδα 9β του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το έτος 2013 .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 20.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως των κατοίκων Γραμματικού και Νέου Ικονίου για διαχωρισμό της Τοπικής Κοινότητας και τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων Τ.Κ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. 21.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης του Τ.Σ. Ματαράγκας για την παραμονή και αναβάθμιση του Γυμνασίου Ματαράγκας .

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. 22.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής για τη σφράγιση καταστημάτων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 23.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ του Δήμου Σοφάδων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 24.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 25.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας στον Βησσαρόπουλο Κων/νο του Βαίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 26.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας-τσιμ/σεις Ν. Ικονίου» πρ/σμού δαπάνης 12.000,00€.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ραγιάς Παύλος

 1. 27.Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 495/2012 και 496/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 28.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 29.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών:

α) Παραλαβής έργων μέχρι 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

β) Παραλαβής έργων από 5.869,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και άνω

για το οικονομικό έτος 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 30.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 31.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Αυγέρη Θωμά για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 32.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Κουτσιά Βασιλείου για επιστροφή ποσού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 33.Ψήφιση πίστωσης 246,00 € για ενοικίαση μικροφωνικής εγκατάστασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 34.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χαλασιά Κων/ντίας για διακοπή της εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Αμπέλου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεχαγιάς Γεώργιος

 1. 35.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδόσεως ψηφίσματος σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. 36.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οικονομικής ενίσχυσης στο Περ/κό Τμήμα του Ε.Σ. (αγορά κουπονιού).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

 1. 37.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κύρκου Μαριάννα

 1. 38.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. 39.Εξέταση αίτησης-παραίτησης του Γραμματέα του Δ.Σ. και λήψη σχετικής απόφασης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 • Κλιάρης Δημήτριος του Βασιλειου
 • Βασιλείου Ελευθερία (Ηρώ) του Γεωργίου
 • Τσουκνίδας Ευάγγελος του Κων/νου
 • Κύρκου Μαριάννα του Βασιλείου
 • Παπάρα – Σελεμέκου Χριστίνα του Ιωάννη
 • Τρίγκας Ηλίας του Άγγελου
 • Ραγιάς Παύλος του Δημητρίου
 • Τσέλιος Φώτιος του Λάμπρου
 • Μπαντέλας Νικόλαος του Δημητρίου
 • Γκουγκούδης Κων/νος του Σπύρου
 • Παπαστεργίου Σωτήριος του Θωμά
 • Κάιας Φώτιος του Δημητρίου
 • Κεχαγιάς Γεώργιος του Κων/νου
 • Καρπούζας Δημήτριος του Σπυρίδωνα
 • Κομπογιάννης Ευάγγελος του Ηλία
 • Πώποτας Τηλέμαχος του Δημητρίου
 • Κεφαλάς Παναγιώτης του Αλκιβιάδη
 • Πράντζιος Πασχάλης του Δημητρίου
 • Κουτσιομανής Κων/ν ος του Ευθυμίου
 • Σκάρλος Αθανάσιος του Δημητρίου
 • Αλεξόπουλος Βασίλειος του Σεραφείμ
 • Φιλίππου Ηλίας Δημητρίου
 • Φαλούτσος Βασίλειος του Θεοδώρου
 • Μπαλαντίνας Ευάγγελος του Φωτίου
 • Στουρνάρας Σωτήριος του Ηλία
 • Ταγκούλης Βασίλειος του Γεωργίου