Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 13η  Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:    

1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 22/2014 απόφασης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ., που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 (απολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 23/2014 απόφασης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ., που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 (απολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. και αντικατάστασή του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗΚΟΙΕΔΣ Κάιας Φώτιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄ αρίθμ. 14873/05-07-2013 προγραμματικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Εισηγητής: Δήμαρχος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ Τ.Δ. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ» Α.Μ. 226/2008 (πρώην Δήμος Ταμασίου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης των εργασιών  «Συντήρηση-επισκευή αρδευτικών γεωτρήσεων-αντλιοστασίων»  προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια  γεφυροπλάστιγγας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την εγγραφή του Δήμου στην Υπηρεσία Winbank-Ηλεκτρονική Τραπεζική Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως για είσπραξη απαιτήσεων του Δήμου, ορισμός διαχειριστών του λογαριασμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπηρεσία Winbank-Ηλεκτρονική Τραπεζική Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

11. Αποδοχή ποσού 2.534,56 € από τον ΟΑΕΔ για πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα “πεντάμηνη εργασία του ΟΑΕΔ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Αποδοχή ποσού 10.670,014 € για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

15. Αιτήσεις δημοτών.